برنامه ها
 
S2G2O2T4
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی پزشكي عمومي دانشکده پزشكي
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه اول
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
500000
2
مدرسین –دکتر موسوی- نیکنام- موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9%
30000000
3
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
2000000
4
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2%
0000000
5
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
0000000
6
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
500000
7
موسوی- مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
2000000
8
موسوی – مدیر مرکز- خلقی فرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
00000000
9
دکتر شمس – مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
2000000
10
موسوی – خلقی فرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
11
مدرسین – موسوی – خلقی فرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
15000000
12
مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
5000000
13
دکتر شمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
0000000
 
 
 
کد برنامه
S2G2O2T4
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی پزشكي عمومي دانشکده پزشكي
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه دوم
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
14
مدیر مرکز – رئیس دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
00000
15
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
00000
16
اعضاء کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12%
10000000
17
مدیر مرکز - موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
2000000
18
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2%
0000000
اقدام 1 : تهیه اسناد و شواهد مورد نیاز (برنامه استراتژیک ، دستور العمل بازنگری برنامه درسی ، آئین نامه آموزش پزشکی پاسخگو صورتجلسه شورای آموزش پزشکی پاسخگو و ادغام عملکردی )
اقدام 2 : توجیه رئیس ، معاونین آموزشی و مدیران گروهای آموزشی دانشکده پزشكي در ارتباط با مهمترین عوامل پاسخگویی آموزش به نیازهای سلامت جامعه از طریق برگزاری کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو
 اقدام 3 : برگزاری جلسه هماهنگی EDC با معاون آموزشی و مدیران گروههای دانشکده پزشكي به منظور تعیین و تفکیک وظایف دانشکده پزشكي، EDC و EDO دانشکده در استراتژی ادغام مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان
اقدام 4 : زمانبندی اجرای وظایف محوله به EDC در جلسه هماهنگی بند 3
اقدام 5 : پی گیری و دریافت گزارش جلسه دانشکده پزشکی در خصوص موانع اجرایی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو
اقدام 6 : جمع بندی نتایج گزارشات دانشکده پزشکی در خصوص موانع اجرایی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو در EDC
اقدام 7 : برگزاری شورای آموزش پزشکی پاسخگو و طرح مسائل و موانع کار در خصوص اجرای آموزش پزشکی پاسخگو
اقدام 8 : آماده سازی آیین نامه ها و مدل مناسب برای بازنگری دوره درسی
اقدام 9 : طراحی کارگاه بازنگری دوره  درسی
اقدام 10 : ایجاد هماهنگی و فراهم سازی مقدمات اجرای کارگاه بازنگری دوره
اقدام 11 : اجرای کار گاه طراحی و بازنگری دوره  دوره درسی
اقدام 12 :جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی در خصوص طراحی و بازنگری بازنگری دوره درسی
اقدام 13: تهیه پروپوزال پروژه زمان بندی بازنگری دوره های درسی بر اساس مسائل و مشکلات سبک زندگی بومی استان
اقدام 14 : تشکیل گروه بازنگری دوره در دانشکده پزشکی
اقدام 15 : گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول 
اقدام 16 : شروع فعالیت کمیته های بازنگری و برگزاری جلسات به طور مرتب به صورت ماهی دو بار
اقدام 17: نظارت بر فعالیت کمیته و گروه بازنگری
اقدام 18: گزارش فعالیت های انجام شده شش ماهه دوم
برآورد هزینه:   70000000 ریال
توجه : اقدام های 2 ، 9 ، 10 و 11  در این برنامه با برنامه های S2G2O2T6, S2G2O2T5, S2G2O2T4,  مشترک می باشد.
 
S2G2O2T3
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی دانشکده بهداشت
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه اول
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
500000
2
مدرسین –دکتر موسوی- نیکنام- موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10%
000000
3
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
1000000
4
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
0000000
5
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
0000000
6
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
500000
7
موسوی- مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
2000000
8
موسوی – مدیر مرکز- خلقی فرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
9
مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9%
5000000
10
دکتر شمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
0000000
 
 
 
 
 
کد برنامه
S2G2O2T3
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی پزشكي عمومي دانشکده بهداشت
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه دوم
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
11
مدیر مرکز – رئیس دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
12
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
500000
13
اعضاء کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14%
10000000
14
مدیر مرکز - موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
1000000
15
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
0000000
 
 
 
اقدام 1 : تهیه اسناد و شواهد مورد نیاز (برنامه استراتژیک ، دستور العمل بازنگری برنامه درسی ، آئین نامه آموزش پزشکی پاسخگو صورتجلسه شورای آموزش پزشکی پاسخگو و ادغام عملکردی )
اقدام 2 : توجیه رئیس ، معاونین آموزشی و مدیران گروهای آموزشی دانشکده بهداشت در ارتباط با مهمترین عوامل پاسخگویی آموزش به نیازهای سلامت جامعه از طریق برگزاری کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو
 اقدام 3 : برگزاری جلسه هماهنگی EDC با معاون آموزشی و مدیران گروههای دانشکده بهداشت به منظور تعیین و تفکیک وظایف دانشکده بهداشت ، EDC و EDO دانشکده  در استراتژی ادغام مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان
اقدام 4 : زمانبندی اجرای وظایف محوله به EDC در جلسه هماهنگی بند 3
 اقدام 5 : دریافت گزارش جلسه دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص موانع اجرایی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو
اقدام 6 : جمع بندی نتایج گزارشات دانشکده ها در خصوص موانع اجرایی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو در EDC
اقدام 7 : برگزاری شورای آموزش پزشکی پاسخگو و طرح مسائل و موانع کار در خصوص اجرای آموزش پزشکی پاسخگو
اقدام 8 : آماده سازی آیین نامه ها و مدل مناسب برای بازنگری دورهدرسی
اقدام 9 :جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی در خصوص طراحی و بازنگری بازنگری دوره درسی
اقدام 10: تهیه پروپوزال پروژه زمان بندی بازنگری دوره های درسی بر اساس مسائل و مشکلات سبک زندگی بومی استان
اقدام 11 : تشکیل گروه بازنگری دوره در دانشکده بهداشت
اقدام 12 : گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول 
اقدام 13 : شروع فعالیت کمیته های بازنگری و برگزاری جلسات به طور مرتب به صورت ماهی دو بار
اقدام 14: نظارت بر فعالیت کمیته و گروه بازنگری
اقدام 15: گزارش فعالیت های انجام شده شش ماهه دوم
برآورد هزينه : 23500000 ريال
 
 
 
 
S2G2O2T5
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه اول
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
500000
2
مدرسین –دکتر موسوی- نیکنام- موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10%
000000
3
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
1000000
4
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
0000000
5
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
0000000
6
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
500000
7
موسوی- مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
2000000
8
موسوی – مدیر مرکز- خلقی فرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
9
مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9%
5000000
10
دکتر شمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
0000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد برنامه
S2G2O2T5
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی پزشكي عمومي دانشکده بهداشت
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه دوم
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
11
مدیر مرکز – رئیس دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
12
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
500000
13
اعضاء کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14%
10000000
14
مدیر مرکز - موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
1000000
15
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
0000000
 
اقدام 1 : تهیه اسناد و شواهد مورد نیاز (برنامه استراتژیک ، دستور العمل بازنگری برنامه درسی ، آئین نامه آموزش پزشکی پاسخگو صورتجلسه شورای آموزش پزشکی پاسخگو و ادغام عملکردی )
اقدام 2 : توجیه رئیس ، معاونین آموزشی و مدیران گروهای آموزشی دانشکد پرستاری و مامایی در ارتباط با مهمترین عوامل پاسخگویی آموزش به نیازهای سلامت جامعه از طریق برگزاری کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو
 اقدام 3 : برگزاری جلسه هماهنگی EDC با معاون آموزشی و مدیران گروههای دانشکده پرستاری و مامایی به منظور تعیین و تفکیک وظایف دانشکده بهداشت ، EDC و EDO دانشکده در استراتژی ادغام مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان
اقدام 4 : زمانبندی اجرای وظایف محوله به EDC در جلسه هماهنگی بند 3
 اقدام 5 : دریافت گزارش جلسه دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص موانع اجرایی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو
اقدام 6 : جمع بندی نتایج گزارشات دانشکده ها در خصوص موانع اجرایی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو در EDC
اقدام 7 : برگزاری شورای آموزش پزشکی پاسخگو و طرح مسائل و موانع کار در خصوص اجرای آموزش پزشکی پاسخگو
اقدام 8 : آماده سازی آیین نامه ها و مدل مناسب برای بازنگری دورهدرسی
اقدام 9 :جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی در خصوص طراحی و بازنگری بازنگری دوره درسی
اقدام 10: تهیه پروپوزال پروژه زمان بندی بازنگری دوره های درسی بر اساس مسائل و مشکلات سبک زندگی بومی استان
اقدام 11 : تشکیل گروه بازنگری دوره در دانشکده پرستاری و مامایی
اقدام 12 : گزارش عملکرد برنامه شش ماهه اول 
اقدام 13 : شروع فعالیت کمیته های بازنگری و برگزاری جلسات به طور مرتب به صورت ماهی دو بار
اقدام 14: نظارت بر فعالیت کمیته و گروه بازنگری
اقدام 15: گزارش فعالیت های انجام شده شش ماهه دوم
برآورد هزينه : 23500000 ريال
 
 
 
S2G2O2T6
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه اول
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
500000
2
مدرسین –دکتر موسوی- نیکنام- موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10%
000000
3
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
1000000
4
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3%
0000000
5
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5%
0000000
6
موسوی – دکتر موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7%
500000
7
موسوی- مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
2000000
8
موسوی – مدیر مرکز- خلقی فرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
9
مدیر مرکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9%
5000000
10
دکتر شمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
0000000
 
 
کد برنامه
S2G2O2T6
هدف اجرایی
تدوین برنامه جامع ادغام آموزش مسائل سبک زندگی در برنامه درسی دانشجویان گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
شرح برنامه
با توجه به تاکید وسیاست وزارتخانه بر پاسخگو بودن آموزش علوم پزشکی . مرکز مطالعات وتوسعه آموزش حرکتی را در مسیر پاسخگو نمودن فعالیتهای آموزشی پیگری می نماید .
اقدام
مسئول
زمان بندی به هفته در شش ماه دوم
وزن اقدام
برآورد هزينه ريالي
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
11
مدیر مرکز – رئیس دانشکده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6%
1000000
12
موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4%
500000
13
اعضاء کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14%
10000000
14
مدیر مرکز - موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8%
1000000
15
موسوی