فراخوان

      فراخوان هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 
8th Education Festival Of Shahid Motahari

به یاری خداوند متعال ششمین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل از فرایندهای آموزشی برتر و همچنین شناسایی و معرفی برنامه ها ، فرایند ها و دستاوردهای اثر بخش و نوین آموزشی و ایجاد بستر تبادل تجربیات با هدف ارتقاء کیفیت آموزش درمرحله دانشگاهی در نیمه دوم دی ماه سال 93 برگزار خواهد گردید .
الف : حیطه های جشنواره
1-تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
2-روشها و تکنیکهای آموزشی
3-سنجش ، ارزشیابی واثربخشی آموزشی
4-مرجعیت ، رهبری و مدیریت آموزشی
5-مشاوره راهنمایی فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی
6-محصولات آموزشی
ب : اهداف جشنواره
-شناسایی فرایندهای مطلوب دانشگاهی
-ارتقاء فرایندهای جاری آموزشی در دانشگاه
-  ابداع ، اصلاح فرایندها ، تجهیزات و دستگاه ها لوازم کمک آموزشی
- توجه به فرایندهای آموزشی درحال اجرا در دانشگاه به منظور قدردانی از آنها
- شناسایی و طراحی فرایندهای جدید آموزش و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه
در راستای شرکت در جشنواره توجه به نکات زیر ضروری است :
1-فرایندهای ارسالی می بایستی دریکی از حیطه های 9 گانه ذکر شده باشند .
2-فرایندهای معرفی شده در جشنواره های قبلی واجد شرایط برای شرکت در جشنواره ششم نخواهند بود .
3-هرفرایند آموزشی باید حداقل یک نیم سال تحصیلی اجرا شده باشد ولی بیشتر از5 سال از مدت اجرای آن نگذشته باشد .
4-ارائه نامه تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مبنی براجرا فرایند ضروری است.
5-تعدادی از فرایندهای برتر دانشگاهی برای شرکت در جشنواره کشوری معرفی خواهند گردید.
6-دانشکده های ، گروه ها و افراد باید حداکثر تا پایان وقت اداری 93/10/20نسبت به ارسال فرایندهای آموزشی خود در قالبCD ونسخه فیزیکی آن به دبیرخانه جشنواره شهید مطهری واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اقدام نماید .
7-اطلاعات مربوط به فرایند باید در قالب فرم ثبت اطلاعات فرایند که ضمیمه فراخوان می باشد ارسال گردد .
Email :
Edckb_91@yahoo.com
Tell:
2229419
آدرس :
خیابان شهید منتظری جنب کلنیک شهید مفتح ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، طبقه اول ، دبیرخانه جشنواره شهید مطهری ، خانم دهقانی

 

 

 

 

 

فرمت ارسال خلاصه فرایندها
1-عنوان فرایند :
....................................................................................................................
2-صاحبان فرایند وهمکاران :
....................................................................................................................
3-محل اجرای فرایند:
....................................................................................................................
4-نام دانشگاه :
....................................................................................................................
5-گروه فرایندی :
....................................................................................................................
6-تاریخ اجراء (مدت اجرای فرایند ) :
...................................................................................................................
7-مقدمه وبیان مسئله : (بیان اهمیت ، ضرورت و کاربرد انجام فرایند براساس نیازسنجی های انجام شده )
..................................................................................................................
8-هدف و اهداف اختصاصی :
....................................................................................................................
9-روش اجراء :
....................................................................................................................
10-نتایج : پیامدهای اجرا ومحصول یا پروندادهای فرایند :
...................................................................................................................
11-سطح اثرگذاری (دانشگاه ، کشوری ، بین المللی ) :
....................................................................................................................
12-انطباق سیاست های بالادستی (فرایند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند )
....................................................................................................................
13-نتیجه گیری شامل چالش ها ومشکلات اجرائی فرایند:
....................................................................................................................
14-معرفی فرایند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی :
...................................................................................................................
15-تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرایند :
..................................................................................................................
16-قابلیت تعمیم و اجراء درسایر مراکزآموزشی
.................................................................................................................
17-استمرار(استمرار اجرای فرایند در برنامه های جاری آموزشی )
..............................................................................................................

 

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد