اعضاء مرکز

 

اعضاءهیئت علمی و کارشناسان مرکز

 

دکتر پرویز آقایی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

نسرین دهقانی

کارشناس مسئول واحدهای ، دانش پژوهی آموزشی ، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ، مسئول وب سایت مرکز

 

 

دکتر حبیب الله رضایی

عضو هیئت علمی مرکز

مسول واحدهای پژوهش در آموزش و جشنواره شهید مطهری

 

جعفر نیکنام

مسئول امور عمومی مرکز

 

 

ندا طاهری

کارشناس مسئول مرکز مهارتهای بالینی

 

حمیده خلقی فرد

کارشناس  مسئول واحدهای ارزشیابی ، برنامه ریزی آموزشی، توانمند سازی اساتید

 

زهرا انصاری

مسئول امور دفتری و تایپیست مرکز

 

 

 

عبادالله دژداخ

مسئول خدمات مرکز

 

ضربعلی حکمت زاده

نگهبان مرکز

 

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد