ارزیابی درونی

 

شرح وظایف

-         هدایت پروژه اعتبار بخشی با همکاری سیستم های آموزشی در سطح دانشگاه

-         ارائه گزارشات ارزیابی درونی به وزارت متبوع و ارائه بازخورد به مسئولین ذیربط

-         هماهنگی سازی برنامه های آموزشی و فعالیتها اطلاع رسانی در زمینه ارزیابی درونی

-         برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی در زمینه ارزیابی درونی

 

 

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد