اهداف
 
بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی دانشگاه در صورتی مسیر است که اطلاعات درست و کاملی از کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی در دسترس باشد ارزشیابی اعضاء هیئت علمی می تواند اطلاعات لازم را فراهم نماید. بررسی کیفیت تدریس اعضاء هئیت علمی و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تدریس اساتید از طریق بررسی نتایج ارزشیابی انجام یافته از دانشجویان ، مدیران گروه و همکاران از دلایل تشکیل این واحد می باشد .
شرح وظایف :
- طراحی واجرای فرمهای ارزشیابی اساتید
- توسعه روشهای نوین ارزشیابی و سنجش اساتید
- تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصله از فرمهای ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد لازم
- ارزشیابی کارگاههای آموزشی اعضاء هیئت علمی برگزار شده در مرکز EDC
 
 
اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد