ارزشیابی

 

   بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی دانشگاه در صورتی مسیر است که اطلاعات درست و کاملی از کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی در دسترس باشد ارزشیابی اعضاء هیئت علمی می تواند اطلاعات لازم را فراهم نماید. بررسی کیفیت تدریس اعضاء هئیت علمی و تلاش در جهت ارتقاء کیفیت تدریس اساتید از طریق بررسی نتایج ارزشیابی انجام یافته از دانشجویان ، مدیران گروه و همکاران از دلایل تشکیل این واحد می باشد .

 

شرح وظایف :

- طراحی واجرای فرمهای ارزشیابی اساتید

- توسعه روشهای نوین ارزشیابی و سنجش اساتید

- تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصله از فرمهای ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد لازم

- ارزشیابی کارگاههای آموزشی اعضاء هیئت علمی برگزار شده در مرکز EDC

 

اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد